HOME > PHP

Klasa w PHP

Klasa w PHP to struktura kodu, która definiuje obiekt. Obiekt jest instancją klasy i może posiadać swoje własne zmienne oraz metody. Klasa jest pojęciem z zakresu programowania obiektowego i umożliwia tworzenie kodu, który jest bardziej modularny, elastyczny i łatwiejszy w utrzymaniu.

Przykład klasy w PHP:

class Samochod {
 // Zmienne klasy
 public $kolor;
 public $marka;
 public $model;
 
 // Metoda klasy
 public function opis() {
  return "Ten samochód to $this->marka $this->model w kolorze $this->kolor.";
 }
}

Można utworzyć obiekt z tej klasy, przypisując go do zmiennej i ustawiając jego właściwości:

$mojSamochod = new Samochod();
$mojSamochod->kolor = 'czerwony';
$mojSamochod->marka = 'Ford';
$mojSamochod->model = 'Mustang';

echo $mojSamochod->opis(); // Ten samochód to Ford Mustang w kolorze czerwony.

Konstruktor to specjalna metoda klasy, która jest wywoływana automatycznie podczas tworzenia obiektu z tej klasy. Można ją użyć do inicjalizacji właściwości obiektu lub wykonania innych operacji podczas tworzenia obiektu. Konstruktor jest definiowany przy użyciu słowa kluczowego __construct.

class Samochod {
 public $kolor;
 public $marka;
 public $model;
 
 // Konstruktor
 public function __construct($kolor, $marka, $model) {
  $this->kolor = $kolor;
  $this->marka = $marka;
  $this->model = $model;
 }
 
 public function opis() {
  return "Ten samochód to $this->marka $this->model w kolorze $this->kolor.";
 }
}

// Utworzenie obiektu za pomocą konstruktora
$mojSamochod = new Samochod('czerwony', 'Ford', 'Mustang');
echo $mojSamochod->opis(); // Ten samochód to Ford Mustang w kolorze czerwony.

W powyższym przykładzie konstruktor __construct jest wywoływany podczas tworzenia obiektu i ustawia właściwości koloru, marki i modelu obiektu. Następnie można wywołać metodę opis na utworzonym obiekcie, aby uzyskać opis samochodu.

Podobne artykuły