JavaScript zmienne, operatory, instrukcje warunkowe i pętle

Zmienne w JavaScript to nazwane przestrzenie pamięci, które służą do przechowywania wartości. Możesz tworzyć zmienne za pomocą słowa kluczowego var lub let lub const.

Przykład:

let x; // deklarujemy zmienną "x"
x = 10; // przypisujemy do niej wartość 10

const y = 20; // deklarujemy stałą "y" i przypisujemy do niej wartość 20

Warto pamiętać, że zmienna deklarowana za pomocą let lub const ma zasięg blokowy, co oznacza, że jest dostępna tylko w ramach określonego bloku kodu, np. pomiędzy nawiasami klamrowymi { }. Zmienna deklarowana za pomocą var ma zasięg funkcyjny, co oznacza, że jest dostępna w całej funkcji, w której została utworzona.

Pamiętaj, aby dobierać odpowiednie słowo kluczowe do deklarowania zmiennych w zależności od tego, jakiej zmiennej potrzebujesz. Warto również dobierać odpowiednie nazwy zmiennych, które będą opisywać ich przeznaczenie i pomogą w utrzymaniu czytelności kodu.

Operatory w JavaScript to symbol lub ciąg symboli, które służą do wykonywania określonych działań matematycznych lub logicznych. Oto kilka przykładów operatorów w JavaScript:

 • Operatory arytmetyczne: +, -, *, /, % (modulo)
 • Operatory porównania: ==, !=, ===, !==, >, <, >=, <=
 • Operatory logiczne: &&, ||, !
 • Operatory przypisania: =, +=, -=, *=, /=, %=
 • Operatory warunkowe: ? :

Przykład:

let x = 10;
let y = 5;

let sum = x + y; // 15
let difference = x - y; // 5
let product = x * y; // 50
let quotient = x / y; // 2
let remainder = x % y; // 0

console.log(sum, difference, product, quotient, remainder);

Dzięki operatorom możesz wykonywać różne działania na zmiennych i wyrażeniach oraz tworzyć bardziej złożone instrukcje. Ważne jest, aby dobrze zrozumieć działanie poszczególnych operatorów i pamiętać o ich priorytecie, aby móc poprawnie skonstruować swój kod.

Instrukcje warunkowe w JavaScript pozwalają na wykonanie określonego kodu tylko wtedy, gdy spełniony jest określony warunek. Możesz użyć instrukcji if lub if...else, aby wykonać różne fragmenty kodu w zależności od tego, czy warunek jest spełniony, czy nie.

Przykład:

let x = 10;
let y = 5;

if (x > y) {
 console.log(x + " jest większe od " + y);
} else {
 console.log(y + " jest większe lub równe " + x);
}

W powyższym przykładzie, jeśli warunek x > y jest spełniony (czyli x jest większe od y), to w konsoli zostanie wyświetlone stwierdzenie „10 jest większe od 5”. Jeśli warunek nie jest spełniony, to zostanie wyświetlone stwierdzenie „5 jest większe lub równe 10”.

Możesz również użyć instrukcji if...else if...else, aby sprawdzić kilka warunków jednocześnie i wykonać odpowiedni kod w zależności od tego, który z warunków jest spełniony.

Przykład:

let x = 10;

if (x > 0) {
 console.log(x + " jest dodatnie");
} else if (x < 0) {
 console.log(x + " jest ujemne");
} else {
 console.log(x + " jest równe zero");
}

W powyższym przykładzie, jeśli x jest większe od zera, to w konsoli zostanie wyświetlone stwierdzenie „10 jest dodatnie”. Jeśli x jest mniejsze od zera, to zostanie wyświetlone stwierdzenie „10 jest ujemne”. Jeśli żaden z warunków nie jest spełniony (czyli x jest równe zero), to zostanie wyświetlone stwierdzenie „10 jest równe zero”.

Pętle w JavaScript pozwalają na wykonywanie określonego kodu wielokrotnie, aż do momentu, gdy spełniony jest określony warunek. Możesz użyć pętli for, aby wykonać kod określoną liczbę razy lub pętli while, aby wykonać kod tak długo, jak długo spełniony jest warunek.

Przykład pętli for:

for (let i = 0; i < 5; i++) {
 console.log("Iteracja nr " + i);
}

W powyższym przykładzie pętla for wykona się 5 razy, ponieważ zmienna i zostanie zwiększona o 1 za każdym razem, gdy pętla się wykona, aż do momentu, gdy osiągnie wartość 5. W konsoli zostaną wyświetlone następujące stwierdzenia: „Iteracja nr 0”, „Iteracja nr 1”, „Iteracja nr 2”, „Iteracja nr 3”, „Iteracja nr 4”.

Przykład pętli while:

let x = 0;

while (x < 5) {
 console.log("Iteracja nr " + x);
 x++;
}

W powyższym przykładzie pętla while będzie wykonywana tak długo, jak długo zmienna x będzie mniejsza od 5. W konsoli zostaną wyświetlone następujące stwierdzenia: „Iteracja nr 0”, „Iteracja nr 1”, „Iteracja nr 2”, „Iteracja nr 3”, „Iteracja nr 4”.

Podobne artykuły