JavaScript funkcje i obiekty

Funkcje w JavaScript to fragmenty kodu, które można wielokrotnie wywoływać w różnych miejscach programu. Funkcje służą do organizowania kodu i umożliwiają jego powtarzalne wykorzystanie.

Możesz utworzyć funkcję za pomocą słowa kluczowego function, a następnie podając nazwę funkcji oraz listę argumentów, które będą przekazywane do funkcji podczas jej wywoływania. Kod, który ma zostać wykonany w ramach funkcji, umieszcza się w ciele funkcji, które znajduje się pomiędzy nawiasami klamrowymi { }.

Przykład:

function sum(x, y) {
 return x + y;
}

let result = sum(10, 5);
console.log(result); // 15

W powyższym przykładzie utworzona została funkcja sum, która przyjmuje dwa argumenty x i y i zwraca ich sumę. Funkcja zostaje wywołana za pomocą jej nazwy i podaniem odpowiednich argumentów, a jej rezultat jest przypisywany do zmiennej result. W konsoli zostanie wyświetlona wartość 15.

Obiekty w JavaScript to złożone typy danych, które służą do przechowywania zestawu właściwości i metod. Właściwości obiektu to zmienne przypisane do obiektu, a metody to funkcje związane z obiektem. Możesz tworzyć obiekty za pomocą literału obiektu lub konstruktora obiektu.

Przykład tworzenia obiektu za pomocą literału obiektu:

let user = {
 name: "John",
 age: 30,
 sayHello: function() {
  console.log("Witaj, mam na imię " + this.name + " i mam " + this.age + " lat.");
 }
};

user.sayHello(); // wyświetli stwierdzenie "Witaj, mam na imię John i mam 30 lat."

W powyższym przykładzie utworzony został obiekt user z trzema właściwościami: name, age i sayHello. Właściwość name przechowuje imię użytkownika, age przechowuje wiek użytkownika, a sayHello to metoda, która wyświetla powitanie zawierające imię i wiek użytkownika.

Przykład tworzenia obiektu za pomocą konstruktora obiektu:

function User(name, age) {
 this.name = name;
 this.age = age;
 this.sayHello = function() {
  console.log("Witaj, mam na imię " + this.name + " i mam " + this.age + " lat.");
 }
}

let user1 = new User("John", 30);
let user2 = new User("Alice", 25);

user1.sayHello(); // wyświetli stwierdzenie "Witaj, mam na imię John i mam 30 lat."
user2.sayHello(); // wyświetli stwierdzenie "Witaj, mam na imię Alice i mam 25 lat."

W powyższym przykładzie utworzony został konstruktor obiektu User, który pozwala na tworzenie nowych obiektów z właściwościami name i age oraz metodą sayHello. Następnie utworzone zostały dwa obiekty user1 i user2, które są instancjami konstruktora User. Każdy z obiektów ma swoje własne właściwości i może wywoływać swoją własną metodę sayHello.

Obiekty są bardzo przydatnym narzędziem w programowaniu, ponieważ pozwalają na grupowanie zmiennych i funkcji w jednym zestawie oraz udostępnianie ich w różnych miejscach programu. Możesz tworzyć własne obiekty lub używać gotowych obiektów dostępnych w JavaScript, takich jak obiekt Math czy obiekt Date.

Obiekt Math w JavaScript to obiekt zawierający różne metody i stałe matematyczne, które umożliwiają wykonywanie różnych obliczeń matematycznych. Możesz używać obiektu Math, aby wykonywać podstawowe działania matematyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, a także bardziej zaawansowane obliczenia, takie jak obliczanie potęg, pierwiastków czy wartości największej lub najmniejszej liczby.

Przykłady użycia obiektu Math:

// zaokrąglenie liczby do całości
console.log(Math.round(4.7)); // 5
console.log(Math.round(4.4)); // 4

// obliczanie potęgi
console.log(Math.pow(2, 3)); // 8

// obliczanie pierwiastka kwadratowego
console.log(Math.sqrt(9)); // 3

// obliczanie wartości największej liczby
console.log(Math.max(10, 5, 7, 3)); // 10

// obliczanie wartości najmniejszej liczby
console.log(Math.min(10, 5, 7, 3)); // 3

Obiekt Math jest obiektem globalnym, co oznacza, że możesz używać jego metod i stałych bez konieczności tworzenia instancji obiektu.

Obiekt Date w JavaScript służy do przechowywania informacji o dacie i czasie. Możesz używać obiektu Date, aby pobierać aktualną datę i czas, a także do tworzenia i formatowania dat.

Przykłady użycia obiektu Date:

// pobranie aktualnej daty i czasu
let now = new Date();
console.log(now); // wyświetli aktualną datę i czas, np. "Wed Jan 05 2022 11:42:31 GMT+0100 (Central European Standard Time)"

// utworzenie daty z podaną datą i czasem
let birthday = new Date(1996, 11, 17, 12, 30, 0);
console.log(birthday); // wyświetli datę "Wed Dec 17 1996 12:30:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)"

// formatowanie daty za pomocą metody toLocaleDateString()
console.log(now.toLocaleDateString()); // wyświetli aktualną datę w formacie "rok-miesiąc-dzień", np. "2022-1-5"

// formatowanie daty za pomocą metody toLocaleTimeString()
console.log(now.toLocaleTimeString()); // wyświetli aktualny czas w formacie "godzina:minuta:sekunda", np. "11:42:31"

Obiekt Date jest bardzo przydatnym narzędziem w programowaniu, ponieważ pozwala na pracę z datami i czasem w różnych zadaniach, takich jak obliczanie różnicy między datami czy formatowanie daty w określonym formacie. Możesz również używać metod obiektu Date, aby pobierać poszczególne składowe daty, takie jak rok, miesiąc czy dzień.

Podobne artykuły