HOME > PHP

Formularz kontaktowy i SMTP

SMTP to skrót od ang. Simple Mail Transfer Protocol (Prosty Protokół Przesyłania Pocztowego), który jest standardowym protokołem komunikacyjnym używanym do przesyłania poczty elektronicznej przez sieć Internet.

Aby wysłać e-mail za pomocą protokołu SMTP w PHP, możesz wykonać następujące kroki:

 1. Skonfiguruj swoje dane uwierzytelniania SMTP, takie jak adres e-mail i hasło, aby umożliwić wysyłanie maili za pomocą Twojego konta pocztowego. Większość dostawców poczty elektronicznej wymaga uwierzytelnienia, aby zapobiec nadużyciom.
 2. Zaimportuj bibliotekę PHPMailer. Biblioteka ta zapewnia proste i wygodne sposoby wysyłania wiadomości e-mail za pomocą SMTP.
 3. Utwórz obiekt PHPMailer i ustaw jego parametry, takie jak adresy e-mail nadawcy i odbiorcy, temat wiadomości oraz treść wiadomości.
 4. Ustaw parametry serwera SMTP, takie jak adres hosta, port, uwierzytelnianie i połączenie SSL/TLS.
 5. Wywołaj metodę send() na obiekcie PHPMailer, aby wysłać wiadomość e-mail.

Poniżej przedstawiono przykładowy kod w PHP, który wysyła wiadomość e-mail za pomocą protokołu SMTP:

// Importowanie biblioteki PHPMailer
require_once 'phpmailer/PHPMailerAutoload.php';

// Tworzenie nowego obiektu PHPMailer
$mail = new PHPMailer;

// Konfiguracja serwera SMTP
$mail->isSMTP();
$mail->Host = 'smtp.gmail.com';
$mail->Port = 587;
$mail->SMTPSecure = 'tls'; // można użyć 'ssl' zamiast 'tls', w zależności od konfiguracji serwera
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Username = 'twoj_adres_email@gmail.com';
$mail->Password = 'twoje_haslo';

// Konfiguracja wiadomości
$mail->setFrom('twoj_adres_email@gmail.com', 'Twoje imię');
$mail->addAddress('adres_odbiorcy@example.com', 'Imię odbiorcy');
$mail->Subject = 'Testowa wiadomość e-mail';
$mail->Body = 'Cześć, to jest testowa wiadomość e-mail.';

// Wysłanie wiadomości
if(!$mail->send()) {
  echo 'Nie udało się wysłać wiadomości.';
  echo 'Błąd: ' . $mail->ErrorInfo;
} else {
  echo 'Wiadomość została wysłana.';
}

Zwróć uwagę, że w powyższym przykładzie używany jest serwer SMTP firmy Google (smtp.gmail.com) i wymagane jest uwierzytelnienie użytkownika. Aby wysłać wiadomość e-mail za pomocą innego dostawcy poczty elektronicznej, należy zmienić odpowiednio parametry połączenia SMTP.

Podobne artykuły