HOME > PHP

Funkcje w PHP

PHP jest językiem skryptowym przeznaczonym do tworzenia dynamicznych stron internetowych. W PHP istnieje wiele built-in (wbudowanych) funkcji, które umożliwiają programiście wykonywanie różnych czynności, takich jak operacje na ciągach znaków, przetwarzanie tablic, obsługa baz danych, itp.

Funkcje w PHP mogą przyjmować argumenty (parametry), a także zwracać wartość. Aby utworzyć nową funkcję, należy użyć słowa kluczowego „function”. Wewnątrz funkcji można umieścić kod, który ma zostać wykonany, gdy funkcja zostanie wywołana.

Przykład:

function add($x, $y) {
  return $x + $y;
}

W tym przykładzie utworzono funkcję o nazwie „add”, która przyjmuje dwa argumenty i zwraca ich sumę. Aby wywołać tę funkcję, należy użyć jej nazwy.

$result = add(2, 3);

W języku PHP istnieją różne rodzaje funkcji, które mogą być używane do różnych celów. Niektóre z najważniejszych rodzajów funkcji to:

 1. Funkcje skalarne – przyjmują jeden lub więcej argumentów i zwracają pojedynczą wartość skalarną (liczbową lub tekstową). Przykład: „strlen()” zwraca długość ciągu znaków.
 2. Funkcje tablicowe – przyjmują jeden lub więcej argumentów i zwracają tablicę. Przykład: „array_unique()” zwraca tablicę bez powtórzeń.
 3. Funkcje generujące – tworzą i zwracają nowy obiekt, taki jak obiekt klasy lub generator. Przykład: „json_decode()” zwraca obiekt z danych JSON.
 4. Funkcje zwrotne (callback) – są to funkcje, które są przekazywane jako argumenty do innych funkcji. Przykład: „array_filter()” przyjmuje tablicę i funkcję zwrotną, która jest używana do filtrowania elementów tablicy.
 5. Funkcje anonimowe – są to funkcje bez nazwy, zwykle zapisywane za pomocą składni closure (lambdas) , służy do przetwarzania danych.
 6. Funkcje rekurencyjne – są to funkcje, które wywołują same siebie. Przykład: „factorial()” to funkcja obliczająca silnię liczby.
 7. Funkcje natywne – wbudowane w PHP. Przykład: „strlen()” , „array_merge()”, „isset()”
 8. Funkcje własne – utworzone przez programistę.

W języku PHP funkcje można podzielić na publiczne i prywatne, w zależności od tego, czy są one dostępne poza klasą, w której zostały zdefiniowane.

 • Funkcje publiczne są dostępne z każdego miejsca w kodzie, poza klasą, w której zostały zdefiniowane. Można je wywoływać bezpośrednio po ich nazwie.
 • Funkcje prywatne są dostępne tylko wewnątrz klasy, w której zostały zdefiniowane. Nie można ich wywołać bezpośrednio po ich nazwie z zewnątrz klasy.

W języku PHP istnieje również pojęcie funkcji protected, które oznacza, że funkcja jest dostępna tylko wewnątrz klasy, w której została zdefiniowana, oraz w klasach pochodnych tej klasy. Innymi słowy, funkcje protected są dostępne tylko dla klas z tego samego pakietu.

class MyBaseClass {
  protected function myProtectedFunction() {
    // code here
  }
}

class MyChildClass extends MyBaseClass {
  public function test() {
    $this->myProtectedFunction(); // Tutaj można wywołać
  }
}

$obj = new MyChildClass();
$obj->myProtectedFunction(); // Spowoduje błąd

Jak widać w powyższym przykładzie, funkcja protected „myProtectedFunction” jest dostępna tylko wewnątrz klasy MyBaseClass i jej klas pochodnych, nie można jej wywołać bezpośrednio z poziomu obiektu MyChildClass. Jest to przydatne, gdy chcemy dostarczyć publicznie dostępne metody do klas pochodnych, ale jednocześnie chcemy uniemożliwić bezpośredni dostęp do pewnych funkcji z zewnątrz klasy lub pakietu.

Podobne artykuły