HOME > PHP

Warunki i pętle w PHP

PHP umożliwia tworzenie warunków za pomocą następujących instrukcji:

 • if – używana do sprawdzenia, czy dana wartość jest prawdziwa. Jeśli tak, to kod zostanie wykonany.
 • if...else – używana do sprawdzenia, czy dana wartość jest prawdziwa. Jeśli tak, to kod w bloku if zostanie wykonany. W przeciwnym razie, kod w bloku else zostanie wykonany.
 • if...elseif...else – używana do sprawdzenia wielu warunków. Jeśli pierwszy warunek jest prawdziwy, to kod w bloku if zostanie wykonany. W przeciwnym razie, jeśli drugi warunek jest prawdziwy, to kod w bloku elseif zostanie wykonany. Jeśli żaden z warunków nie jest spełniony, kod w bloku else zostanie wykonany.

Przykład:

$a = 10;
$b = 5;

if ($a > $b) {
 echo '$a jest większe niż $b';
} else {
 echo '$a nie jest większe niż $b';
}

Oprócz tego, możesz również użyć operatorów porównania, takich jak ==, !=, >, <, >=, <= do tworzenia warunków.

Przykład:

$a = 10;

if ($a == 10) {
 echo '$a jest równe 10';
} else {
 echo '$a nie jest równe 10';
}

Warunki mogą być nieco bardziej złożone

$a = 10;
$b = 5;
$c = 20;

if ($a > $b && $a > $c) {
 echo '$a jest największe';
} elseif ($b > $a && $b > $c) {
 echo '$b jest największe';
} else {
 echo '$c jest największe';
}

W tym przykładzie sprawdzamy, która z wartości $a, $b i $c jest największa. W pierwszym warunku sprawdzamy, czy $a jest większe od $b i $c. Jeśli tak, to wyświetlamy komunikat

$a jest największe„. W przeciwnym razie sprawdzamy drugi warunek, czy $b jest większe od $a i $c. Jeśli tak, to wyświetlamy komunikat „$b jest największe„. Jeśli żaden z warunków nie jest spełniony, wyświetlamy komunikat „$c jest największe„.

Pętle w PHP są instrukcjami, które pozwalają na powtarzanie określonej sekcji kodu, aż do momentu, gdy zostanie spełniony określony warunek. Są one bardzo przydatne, gdy chcesz wykonać pewne zadania wielokrotnie, np. wyświetlenie wszystkich elementów tablicy lub iterowanie po elementach formularza.

PHP oferuje kilka rodzajów pętli:

 • for – pętla for jest najczęściej używana do iterowania po elementach tablicy lub wykonania określonej liczby operacji.
 • foreach – pętla foreach jest specjalnym rodzajem pętli for, która jest przeznaczona do iterowania po elementach tablicy.
 • while – pętla while wykonuje określoną sekcję kodu, aż do momentu, gdy warunek zostanie spełniony.
 • do...while – pętla do...while jest podobna do pętli while, ale warunek sprawdzany jest po wykonaniu sekcji kodu, a nie przed.

Oto przykłady użycia pętli for, foreach i while w PHP:

// Pętla for
for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
  echo $i;
}

// Pętla foreach
$colors = array('red', 'green', 'blue');
foreach ($colors as $color) {
  echo $color;
}

// Pętla while
$i = 0;
while ($i < 10) {
  echo $i;
  $i++;
}

Oto przykład pętli for z warunkami:

// Pętla for z warunkami
for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
  if ($i % 2 == 0) {
    echo $i . " jest liczbą parzystą\n";
  } else {
    echo $i . " jest liczbą nieparzystą\n";
  }
}

W powyższym przykładzie pętla for iteruje od 0 do 9 i sprawdza, czy liczba jest parzysta czy nieparzysta, wyświetlając odpowiedni komunikat.

W pętli foreach możemy użyć klucza „as” przed nazwą zmiennej, która będzie przechowywać klucz. Na przykład:

$array = array("a" => "apple", "b" => "banana", "c" => "cherry");

foreach ($array as $key => $value) {
  echo "Key: $key; Value: $value<br>";
}

Wynik:

Key: a; Value: apple
Key: b; Value: banana
Key: c; Value: cherry

W powyższym przykładzie, pętla foreach jest używana do przejrzenia tablicy $array i dla każdego elementu, $key jest ustawione na bieżący klucz a $value jest ustawione na bieżącą wartość.

Podobne artykuły